Az ősrobbanás-elmélet híveinek egyik legnagyobb gondja az, hogy bár “a világegyetem keletkezését” igyekeznek megmagyarázni, az általuk javasolt eredetet nem lehet matematikai úton leírni. Az általánosan elfogadott ősrobbanás- elméletek szerint a világegyetem, kezdeti állapotában egy végtelenül kis kiterjedésű, ugyanakkor végtelen sűrűségű és hőmérsékletű pont volt. Ez az állapot azonban túl van a matematikai leírhatóság határain – semmit nem lehet róla kijelenteni; a számítások teljesen összezavarodnak, értelmetlenné válnak. Olyan ez, mint amikor nullával próbálunk meg elosztani egy számot – mi a végeredmény? 1?… 5?… 5 billió?…??? Lehetetlen megmondani. A szaknyelv ezt nevezi szingularitásnak.

Sir Bernard Lovell, a Manchesteri Egyetem rádiócsillagászat professzora így ír a szingularitásokról: “Az idő kezdetének fizikai leírása során ezen a ponton egy akadály állja el az utunkat. Ez a probléma – ti., hogy vajon tényleg alapvető akadályt jelent-e ez a világegyetem kezdeti állapotának tudományos leírásában -, valamint az idő kezdetén feltételezett egyetlen létezővel kapcsolatos fogalmi nehézségek a modern gondolkodás kardinális kérdései.”4

Egészen mostanáig még az ősrobbanás-elmélet legkiemelkedőbb képviselőinek sem sikerült átlépniük ezeket az akadályokat. A Nobel-díjas Steven Weinberg így panaszkodik: “Sajnos nem tudom a filmet [az ősrobbanás szemléletes bemutatását] nulla időpontnál és végtelenül magas hőmérsékleten elindítani.”5 Azt látjuk tehát, hogy az ősrobbanás-elmélet egyáltalán nem ad számot a világegyetem keletkezéséről, mivel a kezdeti szingularitás természeténél fogva nem leírható.

Az ősrobbanás elmélete ezért már a kezdet kezdetétől fogva gondokkal küszködik. Míg az ősrobbanást bemutató népszerűsítő cikkek a kezdeti szingularitással kapcsolatos nehézségek fölött elegánsan átsiklanak, addig a jelenség matematikai következményeit kutató tudósok szűkebb szakmai köröknek szóló tanulmányaikban elismerik, hogy komoly akadályról van szó. Stephen Hawking, a cambridge-i egyetem matematika professzora, és G. F. R. Ellis, a Cape Town-i egyetem matematika professzora “A téridő nagyléptékű szerkezete” című mértékadó művükben rámutatnak: “Úgy tűnik, helytálló az az elv, miszerint ha egy fizikai elmélet szingularitást tételez fel, akkor ez annak a jele, hogy az elmélet összeomlott.”6 Majd hozzáteszik: “Eredményeink azt a feltevést igazolják, hogy a világegyetem meghatározott idővel ezelőtt keletkezett. Magának a teremtésnek, a szingularitásnak a pillanata azonban kívül esik a jelenleg ismert fizikai törvények hatáskörén.”7

A világegyetem kezdetére vonatkozó bármely olyan magyarázat, amely egy fizikai módszerekkel nem leírható dologgal indít, mindenképpen megkérdojelezhető. De van egy további probléma is. Honnan származik a szingularitás? Ennél a pontnál a tudósok ugyanazzal a nehézséggel találják szembe magukat, mint a hívok, akiktől gyakran kérdezik kötekedve: “Na jó, de honnan származik Isten?” És éppen úgy, ahogy a hívok azzal válaszolnak, hogy Isten minden ok ok nélküli oka, a tudósok számára is csak az a lehetőség marad, hogy kijelentsék: még azelőtt, hogy az idő és a tér létrejött volna, létezett egy matematikailag leírhatatlan, végtelenül sűrű, ugyanakkor végtelenül parányi pont, minden ok ok nélküli oka. Ekkor a szerencsétlen tudós ugyanazt a megbocsáthatatlan bűnt követi el, amit soha nem mulaszt el a szentek és a misztikusok szemére vetni, nevezetesen, hogy tudományosan igazolhatatlan, a természetfelettit implikáló kijelentésekre ragadtatja magát. Ha tehát bármit is meg akar tudni a világegyetem keletkezéséről, akkor számolnia kell azzal, hogy olyan vizsgálati és kísérleti módszereket kell elfogadnia, amelyek túl vannak a fizikai valóságon.

Az elméleti szakemberek, mivel vonakodtak szembenézni ezzel a kényelmetlen kilátással, az ősrobbanás számos változatát dolgozták ki annak érdekében, hogy valahogy kiküszöböljék a szingularitás problémáját. Az egyik megközelítés azt feltételezi, hogy a világegyetem nem tökéletes szingularitásból keletkezett. Sir Bernard Lovell kijelenti, hogy az ősrobbanással létrejött világegyetem szingularitása “gyakran olyan matematikai problémaként jelentkezik, ami abból a feltevésből ered, hogy a világegyetem egységes.”8 Az ősrobbanással keletkezett univerzum bevett modelljeit tökéletes szimmetria jellemzi. Néhány tudósban felmerült, hogy ez lehet az oka, hogy az ősrobbanás kezdeti, nulla időpontra kidolgozott egyenletnek matematikai levezetései a szingularitáshoz vezettek el. Ezt helyreigazítandó, néhány szakember a látható világban megfigyelhető sajátosságok analógiájára egyenetlenségeket vezetett be modelljébe. Remélték, hogy ez elégséges szabálytalansággal fogja felruházni a kezdeti állapotot ahhoz, hogy ki lehessen küszöbölni a szingularitás problémáját (azaz, hogy ne kelljen mindent egyetlen pontra redukálni). Ezt a reményt azonban Hawking és Ellis darabokra zúzták; kijelentették, hogy számításaik szerint az anyag egyenetlen eloszlását feltételező ősrobbanás-modell ugyancsak a kezdeti szingularitáshoz vezet vissza.

Hivatkozások:
1. Erwin Schrödinger, What is Life and Mind and Matter, Cambridge University Press, 1967, 68. o.
2. Richard Wolkomir, “Quark City”, Omni, 1984. februári szám, 41. o.
3. Kenneth E. Boulding, “Science: Our Common Heritage”, Science, 207. kötet, (1980. február 22.), 834. o.
4. Sir Bernard Lovell, “The Universe”, The Random House Encyclopedia, Random House, 1977, 37.o.
5. Steven Weinberg, The First Three Minutes, New York, Bantam, 1977, 94. o.
6. S. W. Hawking és G. F. R. Ellis, The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge University Press, Cambridge, 1973, 362-63. o.
7. S. W. Hawking és G. F. R. Ellis, The Large Scale Structure of Space-Time, 364. o.
8. Sir Bernard Lovell “The Universe” The Random House Encyclopedia, 37.o.